PSYKOANALYYTTINEN PSYKOTERAPIA – tiedostaminen kasvun mahdollistajana

Psykoanalyyttisen psykoterapian keskeisenä lähtökohtana on, että ihmisessä on itselle tuttu, tiedostettu puoli sekä tiedostamaton, piilotajuinen puoli. Tämä tiedostamaton puoli vaikuttaa joka hetki ihmisen ajatuksiin, tunteisiin ja valintoihin ja vaikuttaa siten myös psyykkisten oireiden ilmenemiseen. Pitkään jatkuessaan nämä psyykkiset oireet ja ristiriidat aiheuttavat inhimillistä kärsimystä ja vaikeuttavat ihmisen kykyä rakentaa ja ylläpitää tyydyttäviä ihmissuhteita. Myös työ- ja opiskelukyky sekä yleinen toimintakyky voivat olla uhattuna. Psyykkiset oireet ja ristiriidat eivät yleensä häviä itsestään, ellei ihminen pysähdy riittävän syvällisesti tutkimaan, tiedostamaan ja ymmärtämään niitä.

Psykoanalyyttinen psykoterapia tarjoaa mahdollisuuden selvittää yhdessä ammattilaisen kanssa syvällisesti oireiden ja ongelmien taustalla olevia tekijöitä. Tavoitteena on lisätä psyykkistä hyvinvointia, parantaa toimintakykyä sekä löytää uudenlaista ymmärrystä henkilön sisäisen kokemusmaailman ja ulkoisten tapahtumien välille. Koska elämänhistorian aikaisilla kokemuksilla on merkitystä nykyisten kokemistapojen rakentumisen kannalta, psykoanalyyttisessa psykoterapiassa tutkitaan ja pyritään lisäämään tietoisuutta ja ymmärrystä ajankohtaisen tilanteen lisäksi siitä, miten menneisyyden kokemukset vaikuttavat henkilön tapaan toimia, suojautua, ajatella, havaita, tuntea ja kokea.

Psykoanalyyttisessa psykoterapiassa henkilö voi vapaasti kertoa havainnoistaan, mielleyhtymistään, unistaan, ajatuksistaan ja tunteistaan. Psykoterapeutti kuuntelee ja huomioi mahdollisimman huolellisesti kaikkea, mitä henkilö kertoo sanallisesti ja sanattomasti. Kuulemansa ja ymmärtämänsä perusteella psykoterapeutti esittää huomioita ja tulkintoja, joiden tarkoitus on lisätä henkilön ymmärrystä oman mielensä sisällöistä ja toiminnasta. Työskentelyssä edetään asiakkaan yksilöllisen rytmin mukaan. Terapeutin tehtävänä on pyrkiä luomaan turvallinen, hyväksyvä ja kannatteleva ilmapiiri, jossa vaikeatkin tunteet voivat tulla yhdessä koettavaksi ja jaettavaksi.

Psykoterapeuttisen työskentelyn avulla mielen sisäiset ristiriidat ja niihin liittyvät ongelmat ja oireet voivat helpottua, jolloin voimavaroja vapautuu myönteiseen kasvuun ja kehitykseen. Kokemus itsestä ja toisesta voi vahvistua, rikastua, elävöityä ja eheytyä, mikä mahdollistaa itsen ja toisen kohtaamisen vapaammalla ja aidommalla tavalla.

Takaisin etusivulle