MENTALISAATIO – kyky pitää mieli mielessä

Mentalisaatio merkitsee halua ja kykyä huomioida itsen ja toisen erilaisia mielen tiloja, tunteita, ajatuksia, kuvitelmia, uskomuksia ja aikomuksia. Mentalisaatio on kyky pohtia, millaisia erilaisia mielen tiloja voi piillä ulospäin näkyvän reagoinnin ja käyttäytymisen takana samalla kuitenkin ymmärtäen, ettei toisen ihmisen kokemusta voi koskaan täysin tavoittaa.

Mentalisaatiokyky on avain oman itsen ja toisen ymmärtämiseen ja toimii siten mielenterveyden tärkeänä kulmakivenä. Hyvä mentalisaatiokyky auttaa säätelemään omia tunnetiloja, edistää toimivaa vuorovaikutusta ja luo vakautta ihmissuhteisiin.

Jokaisen ihmisen mentalisaatiokyky on kuitenkin altis häiriintymään erityisesti stressaavissa elämäntilanteissa ja erilaisten traumaattisten kokemusten seurauksena. Myös voimakkaat tunnetilat sekä kiintymyssuhdejärjestelmän ja puolustusmekanismien aktivoituminen heikentävät ihmisen mentalisaatiokykyä. Mentalisaatiokyvyn haavoittuvuutta lisää myös se, että se on suurimmaksi osaksi tiedostamaton prosessi: se on intuitiivista, nopeaa tunnereagointia lukuisiin sosiaalisiin tapahtumiin. Tähän mieleen liittyvään päättelyyn sisältyy paljon epävarmuutta ja virhetulkintoja, jotka altistavat yksilöä toimimaan tavalla, jolla saattaa olla epäsuotuisia seurauksia erityisesti ihmissuhteissa.

Mentalisaatioterapian tavoite on tukea henkilön mentalisaatiokykyä ja tutkia vuorovaikutuksessa ilmeneviä mentalisaatiokatkoksia ja virhetulkintoja. Tavoitteena on saada aikaan terapeuttinen prosessi, jossa potilas tutustuu itseä ja muita ihmisiä koskeviin ajatuksiinsa, tunteisiinsa ja uskomuksiinsa sekä siihen, kuinka ne vaikuttavat tapoihin reagoida muihin ihmisiin. Tarkoituksena on myös kiinnittää huomio siihen, kuinka henkilö pyrkii toiminnan avulla palauttamaan sisäisen tasapainon ja säätelemään vaikeita tunteita. Mentalisaatioterapiassa pyritään välttämään liian voimakkaita tunnetiloja, koska se häiritsee mentalisaatiokykyä. Tunteita saa kuitenkin tuntea ja niitä pyritään samanaikaisesti sekä kokemaan että ymmärtämään. Tärkeä tavoite on myös tukea ja edistää turvallista kiintymyssuhdetta ja keskinäistä luottamusta. Yhteisen työskentelyn myötä tietoisuus omista käyttäytymiseen vaikuttavista mielen tiloista voi kasvaa, mikä lisää jatkuvuuden ja hallinnan tunnetta ja vahvistaa kokemusta omasta toimijuudesta.

Takaisin etusivulle